Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009

El Delta de l'Aqueloos en Etoloakarnania - El Delta de l'Ebre en Catalunya

Exposició de fotografia:
El Delta de l'Aqueloos en Etoloakarnania - El Delta de l'Ebre en Catalunya
Un Destí Comú


El flux natural dels rius és el camí cap al mar.

Els rius flueixen cap al mar i, depenent de les seves mides, formen llacs i ecosistemes naturals. Els rius que hi ha al Mar Mediterrani són molts, i també són moltes les cultures diferents que s’han desenvolupat a les seves valls al llarg dels segles. El riu Acheloos en Etoloakarnania i el riu Ebre a Catalunya són dos casos importants de rius que desemboquen a la conca mediterrània. El destí comú de tots dos a la història moderna del Mediterrani, estimula l’interés de l’investigador; aquests rius han tingut un paper important en el desenvolupament dels pobles que els envolten degut a que s’han dissenyat en paral•lel, transvasaments de les seves lleres naturals.

Per a qualsevol persona del Mediterrani que connecta el so del riu Acheloos amb els mites d’Hèrcules en els seus jocs d’infantesa, resulta natural que vulgui conèixer respecte el valor del seu riu germà, l’Ebre a Catalunya... D’aquesta manera, el viatge i el tour en aquestes regions es fan normals i fisiològics. El viatge s’acompanya per unes fotografies que animen l’espectador a comparar els paisatges, a interactuar amb les imatges, considerant finalment que no existeixen diferències substancials entre tots dos ecosistemes.

De les imatges dels paisatges es dedueix la marxa comuna dels dos rius durant el transcurs dels segles. El destí del riu Ebre és conegut, continúa rajant, fluint i imposant-se donant vida a tot el que l’envolta.

Quin serà el destí del riu Acheloos?

Demitris V. Geronikos

(Traducció al català de Ana Vico)

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2009

El Delta del río Aquelòos en Etoloakarnania - El Delta del río Ebro en Cataluña

Exposición de fotografía:
El Delta del río Aquelòos en Etoloakarnania -
El Delta del río Ebro en Cataluña
Destino Común


El flujo natural de los ríos es el camino hacia el mar.

Los ríos fluyen hacia el mar y, dependiendo de sus tamaños, forman lagos y ecosistemas naturales. Los ríos que hay en el Mar Mediterráneo son muchos, y también son diversas las culturas diferentes que se han desarrollado en sus valles durante los siglos pasados. El río Acheloos en Etoloakarnania y el río Ebro en Cataluña son dos casos importantes de ríos que desembocan en la cuenca mediterránea. El destino común de dichos ríos en la historia moderna del Mediterráneo estimula el interés del investigador; han desempeñado un papel importante en el desarrollo de los pueblos que los rodean debido a que en paralelo se han diseñado desviaciones de sus cauces naturales.

Para cualquier Mediterráneo que conecta el sonido del río Acheloos con los mitos de Hércules en sus juegos de la infancia es natural que quisiera conocer sobre el valor de su río hermano Ebro en Cataluña... De este modo el viaje y el tour en estas regiones son normales y fisiológicos. El viaje se acompaña por unas fotografías que animan al espectador a comparar los paisajes, a interactuar con las imágenes, considerando finalmente que no existen diferencias sustanciales entre los dichos ecosistemas.

De las imágenes de los paisajes se deduce la marcha común de los dos ríos durante el transcurso de los siglos. El destino del río Ebro es conocido, continúa manando, fluyendo y imponiéndose dando vida a todo lo que le rodea.

¿El destino del río Acheloos cuál puede ser?

Dimitris V. Geronikos

(Traducción en Castellano de Dimitris V. Geronikos con la colaboración de Ana Fresno Furones)

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2009

Il Delta del fiume Acheloos in Aitoloakarnania- Il Delta del fiume Ebro in Katalonia

Mostra Fotografica:
Il Delta del fiume Acheloos in Aitoloakarnania- Il Delta del fiume Ebro in Catalogna
Comune Destino…


Il naturale percorso dei fiumi è la via verso il mare.

Là è la loro destinazione, a seconda della loro grandezza creano laghi e ecosistemi naturali nelle vicinanze del mare. Esistono molti fiumi del genere nel Mediterraneo e sono tanti e diversi i popoli che si sono sviluppati vicino alle loro foci, nei vari secoli. Due casi importanti di fiumi che sfociano nel mar Mediterraneo sono il fiume Acheloos in Aitoloakarnania e il fiume Ebro in Catalogna (: el Rio Ebro en Cataluña). Il destino comune di questi due fiumi nella storia moderna del Mediterraneo suscita l’interesse del ricercatore perché hanno avuto un ruolo importante nello sviluppo dei popoli che li circondano - mentre nello stesso momento è stata pianificata la deviazione dal loro percorso naturale.

E’ naturale che per ogni persona mediterranea che ha associato il rumore del fiume Acheloos con la mitologia che riguarda Hercules nei suoi giochi infantili, di voler sapere il valore del fiume fratello Ebro in Catalogna… Quindi il viaggio in queste zone avviene in maniera naturale. E quando questo viaggio viene accompagnato da fotografie, ciò invita lo spettatore a paragonare i paesaggi, a conversare con le immagini e alla fine a rendersi conto che non esistono differenze fondamentali tra i due ecosistemi.

Dalle immagini dei paesaggi si può vedere il comune percorso, fino ad oggi, dei fiumi nel corso dei secoli – il destino del fiume Ebro è già noto, continua a sorgere,a scorrere, sfociare dando vita a tutto quello che lo circonda.

Allora quale sarà il destino del fiume Acheloos?

Dimitris V. Geronikos

(Traduzione in Italiano di Foteini Makrygianni)

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2009

The Acheloos Delta in Aitoloakarnania - The Ebro Delta in Catalonia

Photography Exhibition:
The Acheloos Delta in Aitoloacarnania – The Ebro Delta in Catalonia
Common Destiny

The natural flow of rivers leads to the sea, where their journey ends.

Depending on their size, they form lakes and natural ecosystems by the sea. There are many such rivers in the Mediterranean as there are many different civilisations, which have flourished along their watercourses, over the passage of centuries. Yet there exist two significantly parallel cases of rivers, which flow into the Mediterranean; river Acheloos in the prefecture of Aitoloacarnania (Western Greece) and river Ebro in Catalonia (el Rìo Ebro en Cataluña – Eastern Spain), given the similarity of their heritage and ecosystems. Their common destiny throughout modern Mediterranean history is quite intriguing for any researcher, seeing as both rivers, which have played key roles in the evolution of the civilisation of their people, have been subject to redirection of their natural flow by means of aqueducts.

It is natural for any Mediterranean person, who has connected river Acheloos with his childhood myths of the Herculean duel against the animistic deity of Acheloos that he would like to be acquainted with the qualities of the ‘twin’ river Ebro in Catalonia. In that respect, an exploration of the area suggests itself. In particular, when such a trip is combined with photography, the visitor is spurred to compare the landscape, to ‘communicate’ with pictures and finally conclude that there are no substantial differences between the two ecosystems mentioned above.

These landscapes depict clearly the common course of the two rivers, throughout the ages. The case of Ebro is known; it has retained its natural source, flow and estuary, thus giving life to its surroundings…

What will Acheloos’ fate be? Will history be rerouted?

Demitris V. Geronikos

(Translation into English by Thomas P. Sypsas)

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2009

Το Δέλτα του Αχελώου στην Αιτωλοακαρνανία - Το Δέλτα του Έμπρο στην Καταλονία

Έκθεση Φωτογραφίας:
To Δέλτα του Αχελώου στην Αιτωλοακαρνανία – To Δέλτα του Έμπρο στην Καταλονία
Τύχη Κοινή…


Η φυσική ροή των ποταμών είναι ο δρόμος προς τη θάλασσα.

Εκεί καταλήγουν, ανάλογα με το μέγεθος τους σχηματίζουν λίμνες και παραθαλάσσια φυσικά οικοσυστήματα. Τέτοια ποτάμια στη Μεσόγειο είναι πολλά, όπως επίσης πολλοί είναι και οι διαφορετικοί πολιτισμοί που έχουν αναπτυχθεί στις κοίτες τους κατά τη διάρκεια των αιώνων. Δύο σημαντικές περιπτώσεις ποταμών που εκβάλουν στη Μεσόγειο είναι ο Αχελώος στην Αιτωλοακαρνανία και ο Έμπρο στην Καταλονία (: el Rìo Ebro en Cataluña). Η κοινή τύχη αυτών των ποταμών στη σύγχρονη ιστορία της Μεσογείου κεντρίζει το ενδιαφέρον του ερευνητή, καθώς έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των λαών που τους περιβάλουν - ενώ παράλληλα έχει σχεδιαστεί η εκτροπή από τη φυσιολογική τους ροή.

Eίναι φυσικό για κάθε άνθρωπο της Μεσογείου, που έχει συνδέσει το άκουσμα του ποταμού Αχελώου με τους μύθους του Ηρακλή στα παιδικά του παιχνίδια, να θέλει να γνωρίσει την αξία του αδερφού ποταμού Έμπρο στην Καταλονία… Ως εκ τούτου το ταξίδι και η περιήγηση στις περιοχές αυτές έρχεται φυσιολογικά. Όταν το ταξίδι αυτό συνοδεύεται από φωτογραφία, παρακινεί το θεατή να συγκρίνει τοπία, να συνδιαλέγεται με εικόνες και τελικά να διαπιστώνει πως όντως ουσιαστικές διαφορές στα αναφερόμενα οικοσυστήματα δεν υπάρχουν.

Από τις εικόνες των τοπίων φαίνεται η κοινή έως σήμερα πορεία των ποταμών στη ροή των αιώνων - η τύχη του ποταμού Έμπρο είναι γνωστή, συνεχίζει να πηγάζει, να ρέει και να εκβάλει δίνοντας ζωή σε ό,τι τον περιβάλλει.

Η τύχη του ποταμού Αχελώου ποιά μπορεί να είναι;

Δημήτρης Β. Γερονίκος

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2009

Red de riego en la zona geográfica del delta del Aquelòos en Etoloakarnania

Δίκτυο άρδευσης στη γεωγραφική ζώνη του δέλτα του Αχελώου στην Αιτωλοακαρνανία

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. Γερονίκο


Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2009

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2009

Ecosistema en las orillas del río del Aquelòos

Οικοσύστημα στις όχθες του ποταμού Αχελώου

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. ΓερονίκοΚαλλιεργήσιμη γη στην αρδεύσιμη περιοχή του δέλτα του Αχελώου

Tierra de cultivos en la zona de riego del delta del Aquelòos

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. Γερονίκο

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2009

Ecosistema en la zona geográfica del delta del Aquelòos

Οικοσύστημα στη γεωγραφική ζώνη του δέλτα του Αχελώου

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. ΓερονίκοΤοπίο στην περιοχή του δέλτα του Έμπρο στην Καταλωνία

Paisaje en la región del delta del Ebro en Catalunya

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. ΓερονίκοΚυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2009

Paisaje en la región del delta del Aquelòos

Τοπίο στην περιοχή του δέλτα του Αχελώου

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. Γερονίκο
Λευκοί αμνοί σιτιζόμενοι από τη γη του δέλτα του Αχελώου

Ovejas blancas alimentandose de la tierra del delta del Aquelòos

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. ΓερονίκοΠαρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2009

Reflejo en las aguas del delta del rio Aquelòos

Αντανάκλαση στα νερά του δέλτα του ποταμού Αχελώου

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. Γερονίκο
Αντανάκλαση στα νερά του δέλτα του ποταμού Αχελώου

Reflejo en las aguas del delta del rio Aquelòos

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. ΓερονίκοΠέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009

Reflejo en las aguas del delta del rio Ebro

Αντανάκλαση στα νερά του δέλτα του ποταμού Έμπρο

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. Γερονίκο


Αντανάκλαση στα νερά του δέλτα του ποταμού Έμπρο

Reflejo en las aguas del delta del rio Ebro

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. ΓερονίκοΤετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2009

Las aguas del delta del rio Aquelòos en Etoloakarnania

Τα νερά του δέλτα του ποταμού Αχελώου στην Αιτωλακαρνανία

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. Γερονίκο


Τα νερά του δέλτα του ποταμού Έμπρο στην Καταλωνία

Las aguas del delta del rio Ebro en Catalunya

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. Γερονίκο


Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009

Tierra de cultivos en la zona de riego del delta del Aquelòos

Καλλιεργήσιμη γη στην αρδεύσιμη περιοχή του δέλτα του Αχελώου

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. Γερονίκο


Καλλιεργήσιμη γη στην περιοχή του δέλτα του Έμπρο

Tierra de cultivos en la zona del delta del Ebro

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. Γερονίκο


Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2009

Un Buey en el Delta del Rio Aquelòos (: Αχελώος) en Etoloakarnania

Ένας βους στο δέλτα του ποταμού Αχελώου στην Αιτωλοακαρνανία

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. ΓερονίκοΚυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2009

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2009

κάθουμαι λοιπό και συλλογούμαι....
τι γίνεται στον κόσμο και οι άνθρωποι
δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους...
και σκέφτουμαι...πόλεμο, έχουμε πόλεμο
απ'όταν ξεκίνησε το ανθρώπινο είδος...
και μετά από τόσα χρόνια, τώρα νικητές
είναι οι...ΑΛΛΟΙ...
και αναρωτιέμαι, είναι φυσικό πράμα
ο πόλεμος;
και απαντάω: έτσι φαίνεται...
και παραπονούμαι για την αδικία
και την εκμετάλλευση
των νικητών προς τους ηττημένους
και σκέφτουμαι
τι πάει να πει δίκιο;
(φαϊ, ασφάλεια και εξουσία σε ΟΛΟΥΣ,λέν οι ηττημένοι)
και ποιος το ορίζει; και απαντάω:
μα οι νικητές,
και τι ζητούν οι ηττημένοι;
δίκιο.
από ποιον;
από τους νικητές.
θα τους το δώσουν;
μα αφού οι νικητές θέλουν να
παραμείνουν νικητές
και το δίκιο των ηττημένων θέλει να διώξει τους
άδικους νικητές,
καλά χαζοί είναι οι νικητές
να δώσουν δίκιο;
και τι θέλουν οι ηττημένοι;
να γίνουν νικητές στη θέση
των νικητών,
να μπορούν αυτοί να λεν τι είναι δίκιο.
οπότε τι γίνεται; ρωτάω...
πόλεμος.
κι άμα νικήσουν οι ηττημένοι και βάλουν
αυτοί το δίκιο,
δε θα υπάρχουν ηττημένοι μετά
που να ζητάνε άλλο δίκιο;
και τι θα γίνει;
πόλεμος.
φωνάζουν οι ηττημένοι,
κάνουν ότι ακούν οι νικητές,
ζητάνε δίκιο οι ηττημένοι,
κάνουν ότι τους δίνουν οι νικητές,
ελπίζουν να νικήσουν οι ηττημένοι,
προσέχουν να μη χάσουν οι νικητές,
μιλάνε για δίκιο οι ηττημένοι,
μιλάνε για δίκιο και οι νικητές,
υπάρχουν πάντα ηττημένοι
και πάντα νικητές
ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗΤΕΣ
συμπέρασμα;.....
pLAGAL

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2009

¿Cuál es el costo? - Ποιό είναι το κόστος; - What is the cost?

La fotografía es realizada por © Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas, el domingo 7 de diciembre de dos mil ocho.
Λήψη φωτογραφίας από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες οχτώ. 
Photo shoot by © Dimitris V. Geronikos in the center of Athens, on Sunday December 7, two thousand eight.


Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2009

ATENAS EN FUEGOSΗ ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΦΩΤΙΕΣ
7 δεκέμβρη 2008 - λεωφόρος αλεξάνδρας
7 de diciembre de 2008 - avenida aleksandras
fotografìa hecha por dimitris geronikos // φωτογραφία από τον δημήτρη γερονίκο

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2009

ένας χορός μαχητικός ~ un baile militante ~ a militant dance

La fotografía es realizada por © Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas, avenida Alexandras, el domingo 7 de diciembre de dos mil ocho.
Λήψη φωτογραφίας από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, στη λεωφόρορο Αλεξάνδρας, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες οχτώ.
Photo shoot by © Dimitris V. Geronikos in the center of Athens, Alexandras' Avenue, on Sunday, December 7, of two thousand eight.


Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2009

en avenida aleksandras, en atenasστη λεωφόρο αλεξάνδρας, στην αθήνα
επτά δεκέμβρη του δύο χιλιάδες οχτώ
siete de diciembre de dos mil ocho

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2009

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2009

Homo Urbanis

La fotografía es realizada en la calle de Akadimias en el centro de Atenas por Dimitris V. Geronikos, una tarde de Diciembre de 2008.
Λήψη φωτογραφίας στην οδό Ακαδημίας στο κέντρο των Αθηνών από Δημήτρη Β. Γερονίκο, ένα απόγευμα του Δεκέμβρη του 2008.
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2009

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2009

Εn contra la autoridad - Eνάντια στην εξουσία - Against the authority

La fotografía es realizada por © Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas, el domingo 7 de diciembre de dos mil ocho.
Λήψη φωτογραφίας από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες οχτώ. 
Photo shoot by © Dimitris V. Geronikos in the center of Athens, on Sunday December 7, two thousand eight.


Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2009

El 7 de diciembre de 2008 en la avenida Alexandras - Η 7 Δεκέμβρη του 2008 στη λεωφόρο Αλεξάνδρας - On December 7th of 2008 in Alexandras' avenue


La fotografía es realizada por © Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas, el domingo 7 de diciembre de dos mil ocho.
Λήψη φωτογραφίας από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες οχτώ.
Photo shoot by © Dimitris V. Geronikos in the center of Athens, on Sunday December 7, two thousand eight.

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009

Cartas para Alexandros Grigoropulos - Γράμματα για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο - Letters for Alexandros Grigoropoulos

La fotografía es realizada por © Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas, el domingo 7 de diciembre de dos mil ocho. 
Λήψη φωτογραφίας από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, τη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες οχτώ. 
Photo shoot by © Dimitris V. Geronikos in the center of Athens, on Sunday December 7, two thousand eight.


Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009

6.12.2008 Buen Viaje - 6.12.2008 Καλό Ταξίδι - 6.12.2008 Have a nice trip

La fotografía es realizada por © Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas, el 14 de diciembre de dos mil ocho.
Λήψη φωτογραφίας από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, στις 14 Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες οχτώ. 
Photo shoot by © Dimitris V. Geronikos in the center of Athens, on December 14, two thousand eight.