Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011

Huelga de hambre y el desalojo obligatorio... - Απεργία πείνας και η υποχρεωτική αποχώρηση... - Hunger strike and the forced withdrawal...

Fotografìas realizadas por © Dimitris V. Geronikos en la Facultad de Derecho de Atenas, en la madrugada de Viernes 28 de Enero de 2011. Λήψη φωτογραφιών από τον © Δημήτρη Β. Γερονίκο στη Νομική Σχολή των Αθηνών, στην αυγή της Παρασκευής 28 Ιανουαρίου 2011. Photographs by © Dimitris V. Geronikos at the Faculty of Law in Athens, at dawn of Friday 28 of January 2011.
Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011

Huelga de hambre de los inmigrantes en Atenas - Απεργία πείνας των μεταναστών στην Αθήνα - Hunger strike of the immigrants in Athens

Fotografìas realizadas por © Dimitris V. Geronikos en la Facultad de Derecho de Atenas, en 27 de Enero de 2011. Λήψη φωτογραφιών από τον © Δημήτρη Β. Γερονίκο στη Νομική Σχολή των Αθηνών, 27 Ιανουαρίου 2011. Photographs by © Dimitris V. Geronikos in the Faculty of Law in Athens, on 27 of January 2011.
Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011

La lucha de Keratea - Η μάχη της Κερατέας - Keratea's struggle

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos, el Domingo 16 de Enero de 2011.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο, την Κυριακή 16 Ιανουαρίου του 2011.
The photographs are taken by © Dimitris V. Geronikos, on Sunday January 16th 2011.

Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2011

Acròpolis de Atenas - Ακρόπολη των Αθηνών - Acropolis of Athens

Fotografìas realizadas por ©Dimitris V. Geronikos, un dìa en Noviembre de 2010. Λήψη φωτογραφιών από τον ©Δημήτρη Β. Γερονίκο, μια μέρα του Νοέμβρη του 2010. Photographs taken by ©Dimitris V. Geronikos, on a day of November 2010.