Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2010

La crisis en Grecia - Η κρίση στην Ελλάδα - The crisis in Greece

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas, entre el Marzo y el Junio de 2010.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 2010.
Photo shoots by © Dimitris V. Geronikos in Athens, between March and June of 2010.