Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011

La catástrofe del Peloponnese en Agosto de 2007 - Η καταστροφή της Πελοποννήσου τον Αύγουστο του 2007 - The catastrophe of Peloponnesos in August 2007


Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el ecosistema de Peloponnese, el domingo 26 de Agosto y un día del otoño de 2007. Hoy, cuatro años después, las fotografías son dedicadas a la memoria de las víctimas. 

Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο οικοσύστημα της Πελοποννήσου, την Κυριακή 26 Αυγούστου και μία μέρα του φθινοπώρου του 2007. Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, οι φωτογραφίες είναι αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων.  

The photographs are taken by © Dimitris V. Geronikos in the ecosystem of Peloponnese, on Sunady August 26th and one day of autumn of 2007. Today, four years later, the photos are dedicated to the memory of the victims.