Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022

22 φωτογραφίες της Απουλίας αφιερωμένες στο 2022 ~ 22 fotografías de Apulia dedicadas al 2022 ~ 22 photographs of Apulia dedicated to 2022

Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Γερονίκο στα οικοσύστηματα της περιφέρειας της Απουλίας στην Ιταλία, κατά τη διάρκεια ημερών του Δεκεμβρίου του 2021.

Las fotografías han sido realizadas por © Dimitris Geronikos en los ecosistemas de la región de Apulia en Italia, durante unos días de diciembre de 2021.

The photos are taken by ©Dimitris Geronikos in ecosystems of Apulia's region in Italy, during some days of December 2021.