Τρίτη 31 Μαΐου 2011

Quince meses de manifestaciones en Atenas - Δεκαπέντε μήνες διαδηλώσεων στην Αθήνα - Fifteen months of demonstrations in Athens

Fotografías realizadas por © Dimitris V. Geronikos, entre 5 de Marzo de 2010 y 25 de Mayo de 2011.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο, μεταξύ 5 Μαρτίου 2010 και 25 Μαΐου 2011.
Photographs taken by © Dimitris V. Geronikos, between 5 of March 2010 and 25 of May 2011.

Πέμπτη 19 Μαΐου 2011

El Delta del rìo Aquelòos en Etoloakarnania - Το Δέλτα του ποταμού Αχελώου στην Αιτωλοακαρνανία - The Acheloos' Delta in Aitoloakarnania

Fotografìas realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el ecosistema del delta del rìo Aquelòos en Etoloakarnania, el Domingo 24 de Abril de 2011.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο οικοσύστημα του δέλτα του ποταμού Αχελώου στην Αιτωλοακαρνανία, την Κυριακή 24 Απριλίου 2011.
Photo shoots by © Dimitris V. Geronikos in the ecosystem of the river Acheloos' delta in Aitoloakarnania, on Sunday 24 of April 2011.Κυριακή 8 Μαΐου 2011

El primer cementerio de Atenas - Το πρώτο νεκροταφείο των Αθηνών - The first cemetery of Athens

Fotografías realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el primer cementerio de Atenas, el Jueves 5 de Mayo de 2011. Fotografías dedicadas a la memoria del Lakis - Apóstolos Santas, que era un combatiente de la Resistencia Helénica en contra los Nazis.
Λήψη φωτογραφιών από τον © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο πρώτο νεκροταφείο των Αθηνών, την Πέμπτη 5 Μάη 2011. Φωτογραφίες αφιερωμένες στη μνήμη του Λάκη - Απόστολού Σάντα, μαχητή της Ελληνικής Αντίστασης ενάντια στους Ναζί.
Photo shoots by © Dimitris V. Geronikos at the first cemetery of Athens, on Thursday 5 of May 2011. The photos are dedicated to Lakis - Apostolos Santas’ memory, who was a fighter of the Hellenic Resistance against the Nazis.