Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2011

Concierto por solidaridad con los 300 - Συναυλία αλληλεγγύης για τους 300 - Concert for solidarity with the 300

Fotografìas realizadas por © Dimitris V. Geronikos en Atenas, en Mièrcoles 9/2/2011 que es el decimosexto dìa de huelga de hambre de 300 inmigrantes. Λήψη φωτογραφιών από τον © Δημήτρη Β. Γερονίκο στην Αθήνα, την Τετάρτη 9/2/ 2011 που είναι η δέκατη έκτη μέρα απεργίας πείνας των 300 μεταναστών. Photographs by © Dimitris V. Geronikos in Athens, on Wednesday 9/2/2011 that is the sixteenth day of the hunger strike of 300 immigrants.