Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2020

Γη, ζωή, ελευθερία: ένας πλανήτης μία ευκαιρία ~ Tierra, vida, libertad: un planeta una oportunidad ~ Earth, life, liberty: one planet one opportunity


Ο τίτλος της σημερινής δημοσίευσης αποτελεί μία σύνθεση συνθημάτων που μου έκαναν εντύπωση στις Πορείες για το Κλίμα από μαθήτριες/-ές και νέες-ους, κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους στην Αθήνα. Είναι ένα μήνυμα που έχει στείλει το έτος 2019 στο 2020.

El título de la publicación de hoy es una síntesis de eslóganes que me han impresionado en las marchas por el Clima de estudiantes y jóvenes durante el último año en Atenas. Es un mensaje que el año 2019 ha enviado a 2020.
 
The title of today's publication is a synthesis of slogans that have impressed me in Climate Marches by students and young people, during the last year in Athens. It is a message that the year 2019 has sent to 2020.