Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2011

La cosecha de uvas en Kryoneri de Corinthia - Ο τρύγος στο Κρυονέρι Κορινθίας - The grape harvest at Krioneri of Corinthia

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en los viñedos de agricultura ecológica de la familia Papathanasiu en el ecosistema de Kryoneri de Corinthia, el lunes 19 de septiembre de 2011.Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στους αμπελώνες οικολογικής γεωργίας της οικογένειας Παπαθανασίου στο οικοσύστημα του Κρυονερίου της Κορινθίας, τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2011.The photographs are taken by © Dimitris V. Geronikos at the vineyards of organic agriculture of the family Papathanasiou in the ecosystem of Krioneri of Corinthia, on Monday 19 of September 2011.Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2011

El ecosistema de Evritania - Το οικοσύστημα της Ευρυτανίας - The ecosystem of Evrytania

 
Las fotografías han sido realizadas por ©Dimitris V. Geronikos en el ecosistema de Evritanía, el 25 de Agosto de 2011 y 4 de Octubre de 2009. Las fotografías son dedicadas a la memoria de mi padre Vasilios D. Geronikos (1934-1993).  

Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο οικοσύστημα της Ευρυτανίας, στις 25 Αυγούστου 2011 και 4 Οκτωβρίου 2009. Οι φωτογραφίες είναι αφιερωμένες στη μνήμη του πατέρα μου Βασιλείου Δ. Γερονίκου (1934-1993). 

The photographs are taken by © Dimitris V. Geronikos in the ecosystem of Evritania, on 25 of August 2011 and 4 of October 2009. The photos are dedicated to my father 's memory Vasilios D. Geronikos (1934-1993).