Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

Día internacional de acción contra el racismo, la guerra, el fascismo y la pobreza – Διεθνής ημέρα δράσης ενάντια στο ρατσισμό, τον πόλεμο, το φασισμό και τη φτώχεια – International day of action against racism, war, fascism and poverty


Las fotografías han sido realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas durante la manifestación contra el racismo, la guerra, el fascismo y la pobreza, el sábado 18 de marzo de 2017.

  
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στη κέντρο των Αθηνών κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης ενάντια στο ρατσισμό, τον πόλεμο, το φασισμό και τη φτώχεια, το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017.


Photo shoots by © Dimitris V. Geronikos in the center of Athens during the manifestation against racism, war, fascism and poverty, on Saturday, March 18 of 2017.