Τρίτη 22 Μαΐου 2012

Las flores del parque Navarino - Τα άνθη του πάρκου Ναυαρίνου - The flowers of Navarino park

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el ecosistema del parque autogestionado de Navarino, durante los días 22 y 30 de marzo, 8 y 11 de abril de dos mil doce.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο οικοσύστημα του αυτοδιαχειριζόμενου πάρκου Ναυαρίνου, κατά τη διάρκεια των ημερών 22 και 30 Μαρτίου, 8 και 11 Απριλίου του δύο χιλιάδες δώδεκα.
Photo shoots by © Dimitris V. Geronikos in the ecosystem of the self-managed park of Navarino, during the days of March, 22th & 30th and April, 8th & 11th, two thousand twelve.


Σάββατο 5 Μαΐου 2012

Subversión en Grecia. Mensaje para Europa - Ανατροπή στην Ελλάδα. Μήνυμα στην Ευρώπη - Overthrow in Greece. Message to Europe

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en la plaza de Omonia de Atenas, el Jueves 3 de Mayo de 2012.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στην πλατεία Ομονοίας των Αθηνών, την Πέμπτη 3 Μαΐου 2012.
The photographs are taken by © Dimitris V. Geronikos at Omonia’s square in Athens, on Thursday May 3rd, 2012.