Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012

El ecosistema de las lagunas de Mesolongi y Etoliko - Το οικοσύστημα των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού - The ecosystem of the lagoons of Mesolonghi-Etoliko


Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el ecosistema de las lagunas de Mesolongi y Etoliko en Etoloakarnania, el día 14 de Septiembre de dos mil doce.

Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο οικοσύστημα των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού στην Αιτωλοακαρνανία, στις 14 Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα. 

The photographs are taken by © Dimitris V. Geronikos in the ecosystem of the lagoons of Mesolonghi-Etoliko in Etoloakarnania, on 14th September two thousand twelve.

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012

26 de Septiembre: un día de huelga general - 26 Σεπτέμβρη: μία μέρα γενικής απεργίας - September 26, a day of general strike

Fotografías realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas, el miércoles 26 de septiembre de dos mil doce. Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα. Photos by © Dimitris V. Geronikos in the center of Athens, on Wednesday September 26th, two thousand twelve.
Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2012

Viajando por Makinia de Etoloakarnania - Ταξιδεύοντας στη Μακύνεια της Αιτωλοακαρνανίας - Traveling in Makinia of Etoloakarnania

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el ecosistema de Μakinia en Etoloakarnania, durante los días 12, 13, 15, 23, 24, 25 y 26 de Agosto de dos mil doce.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο οικοσύστημα της Μακύνειας στην Αιτωλοακαρνανία, κατά τη διάρκεια των ημερών 12, 13, 15, 23, 24, 25 και 26 Αυγούστου δύο χιλιάδες δώδεκα.
The photographs are taken by © Dimitris V. Geronikos in the ecosystem of Makinia in Etoloakarnania, during the days 12, 13, 15, 23, 24, 25 and 26 of August two thousand twelve.