Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012

Salónica dos mil tres - Θεσσαλονίκη δύο χιλιάδες τρία - Thessaloniki two thousand three


Las fotografías han sido realizadas por © Dimitris V. Geronikos durante las manifestaciones en contra la cumbre de la Unión Europea, en el centro de Salónica, los días 19, 20 y 21 de junio de dos mil tres.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων ενάντια στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ημέρες 19, 20 και 21 Ιουνίου του δύο χιλιάδες τρία.
Photo shoots by © Dimitris V. Geronikos
during the demonstrations against the European Union summit in the center of Thessaloniki, at the days of June, 19th, 20th and 21th of two thousand three.
Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012

Subversión en Grecia. Cambio para Europa - Ανατροπή στην Ελλάδα. Αλλαγή στην Ευρώπη - Overthrow in Greece. Change to Europe

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en la plaza Omonia de Atenas, el Jueves 14 de Junio de 2012.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στην πλατεία Ομονοίας των Αθηνών, την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012.
Photos by © Dimitris V. Geronikos at Omonia’s square in Athens, on Thursday, June 14th, 2012.