Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017

Tο ιστορικό πάρκο Αγρινίου σε παρακμή ιστορική – El parque histórico de Agrinio en decadencia histórica – The historical park of Agrinio in historical decadence

Τα βίντεο έχουν ληφθεί από Δημήτρη Β. Γερονίκο στο ιστορικό πάρκο Αγρινίου, την Τετάρτη 30 και την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες δεκαεπτά.
Los videos han sido realizados por Dimitris V. Geronikos en el parque histórico de Agrinio, durante los días miercoles y jueves, 30 y 31 de diciembre de dos mil diecisiete.
Τhe videos have been made by Dimitris V. Geronikos in the historical park of Agrinio, on Wednesday and Thursday, December 30 & 31 of two thousand and seventeen.


Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017

6.12.2017: εννέα χρόνια μετά – 6.12.2017 nueve años después – 6.12.2017: nine years later


Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη B. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, είναι αφιερωμένες στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas y son dedicadas a la memoria de Alejandro Grigorópulos.
The photographs are taken by © Dimitris V. Geronikos in the center of Athens and they are dedicated to Alexandros Grigoropoulos' memory.