Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017

6.12.2017: εννέα χρόνια μετά – 6.12.2017 nueve años después – 6.12.2017: nine years later


Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη B. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, είναι αφιερωμένες στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas y son dedicadas a la memoria de Alejandro Grigorópulos.
The photographs are taken by © Dimitris V. Geronikos in the center of Athens and they are dedicated to Alexandros Grigoropoulos' memory.

Δεν υπάρχουν σχόλια: