Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012

Veinticinco meses de manifestaciones en Atenas - Εικοσιπέντε μήνες διαδηλώσεων στην Αθήνα - Twenty-five months of demonstrations in Athens

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en Atenas, entre el Febrero de 2010 y el Marzo de 2012.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στην Αθήνα, μεταξύ Φεβρουαρίου 2010 και Mαρτίου 2012.
Photo shoots by © Dimitris V. Geronikos in Athens, between February 2010 and March of 2012.