Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2009

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2009

Εn contra la autoridad - Eνάντια στην εξουσία - Against the authority

La fotografía es realizada por © Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas, el domingo 7 de diciembre de dos mil ocho.
Λήψη φωτογραφίας από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες οχτώ. 
Photo shoot by © Dimitris V. Geronikos in the center of Athens, on Sunday December 7, two thousand eight.


Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2009

El 7 de diciembre de 2008 en la avenida Alexandras - Η 7 Δεκέμβρη του 2008 στη λεωφόρο Αλεξάνδρας - On December 7th of 2008 in Alexandras' avenue


La fotografía es realizada por © Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas, el domingo 7 de diciembre de dos mil ocho.
Λήψη φωτογραφίας από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες οχτώ.
Photo shoot by © Dimitris V. Geronikos in the center of Athens, on Sunday December 7, two thousand eight.

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009

Cartas para Alexandros Grigoropulos - Γράμματα για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο - Letters for Alexandros Grigoropoulos

La fotografía es realizada por © Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas, el domingo 7 de diciembre de dos mil ocho. 
Λήψη φωτογραφίας από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, τη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες οχτώ. 
Photo shoot by © Dimitris V. Geronikos in the center of Athens, on Sunday December 7, two thousand eight.


Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009

6.12.2008 Buen Viaje - 6.12.2008 Καλό Ταξίδι - 6.12.2008 Have a nice trip

La fotografía es realizada por © Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas, el 14 de diciembre de dos mil ocho.
Λήψη φωτογραφίας από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, στις 14 Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες οχτώ. 
Photo shoot by © Dimitris V. Geronikos in the center of Athens, on December 14, two thousand eight.