Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009

Cartas para Alexandros Grigoropulos - Γράμματα για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο - Letters for Alexandros Grigoropoulos

La fotografía es realizada por © Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas, el domingo 7 de diciembre de dos mil ocho. 
Λήψη φωτογραφίας από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, τη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες οχτώ. 
Photo shoot by © Dimitris V. Geronikos in the center of Athens, on Sunday December 7, two thousand eight.


Δεν υπάρχουν σχόλια: