Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009

6.12.2008 Buen Viaje - 6.12.2008 Καλό Ταξίδι - 6.12.2008 Have a nice trip

La fotografía es realizada por © Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas, el 14 de diciembre de dos mil ocho.
Λήψη φωτογραφίας από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, στις 14 Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες οχτώ. 
Photo shoot by © Dimitris V. Geronikos in the center of Athens, on December 14, two thousand eight.

Δεν υπάρχουν σχόλια: