Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2009

El 7 de diciembre de 2008 en la avenida Alexandras - Η 7 Δεκέμβρη του 2008 στη λεωφόρο Αλεξάνδρας - On December 7th of 2008 in Alexandras' avenue


La fotografía es realizada por © Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas, el domingo 7 de diciembre de dos mil ocho.
Λήψη φωτογραφίας από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες οχτώ.
Photo shoot by © Dimitris V. Geronikos in the center of Athens, on Sunday December 7, two thousand eight.

Δεν υπάρχουν σχόλια: