Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019

6Δ2019 έντεκα χρόνια μετά – 6D2019 once años después – 6D2019 eleven years later

Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη B. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών και είναι αφιερωμένες στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas y son dedicadas a la memoria de Alejandro Grigorópulos.
The photographs are taken by © Dimitris V. Geronikos in the center of Athens and they are dedicated to Alexandros Grigoropoulos' memory.