Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2009

¿Cuál es el costo? - Ποιό είναι το κόστος; - What is the cost?

La fotografía es realizada por © Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas, el domingo 7 de diciembre de dos mil ocho.
Λήψη φωτογραφίας από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες οχτώ. 
Photo shoot by © Dimitris V. Geronikos in the center of Athens, on Sunday December 7, two thousand eight.


Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2009

ATENAS EN FUEGOSΗ ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΦΩΤΙΕΣ
7 δεκέμβρη 2008 - λεωφόρος αλεξάνδρας
7 de diciembre de 2008 - avenida aleksandras
fotografìa hecha por dimitris geronikos // φωτογραφία από τον δημήτρη γερονίκο

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2009

ένας χορός μαχητικός ~ un baile militante ~ a militant dance

La fotografía es realizada por © Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas, avenida Alexandras, el domingo 7 de diciembre de dos mil ocho.
Λήψη φωτογραφίας από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, στη λεωφόρορο Αλεξάνδρας, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες οχτώ.
Photo shoot by © Dimitris V. Geronikos in the center of Athens, Alexandras' Avenue, on Sunday, December 7, of two thousand eight.


Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2009

en avenida aleksandras, en atenasστη λεωφόρο αλεξάνδρας, στην αθήνα
επτά δεκέμβρη του δύο χιλιάδες οχτώ
siete de diciembre de dos mil ocho

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2009

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2009

Homo Urbanis

La fotografía es realizada en la calle de Akadimias en el centro de Atenas por Dimitris V. Geronikos, una tarde de Diciembre de 2008.
Λήψη φωτογραφίας στην οδό Ακαδημίας στο κέντρο των Αθηνών από Δημήτρη Β. Γερονίκο, ένα απόγευμα του Δεκέμβρη του 2008.