Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2009

ένας χορός μαχητικός ~ un baile militante ~ a militant dance

La fotografía es realizada por © Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas, avenida Alexandras, el domingo 7 de diciembre de dos mil ocho.
Λήψη φωτογραφίας από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, στη λεωφόρορο Αλεξάνδρας, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες οχτώ.
Photo shoot by © Dimitris V. Geronikos in the center of Athens, Alexandras' Avenue, on Sunday, December 7, of two thousand eight.


Δεν υπάρχουν σχόλια: