Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016

La manifestación de los agricultores en el centro de Atenas - Η διαδήλωση των αγροτών στο κέντρο των Αθηνών - The manifestation of farmers in the center of Athens

Las fotografías son realizadas por ©Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas, el viernes 12 de febrero de dos mil dieciséis.   
Λήψη φωτογραφιών από ©Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Photos by ©Dimitris V. Geronikos in the center of Athens, on Friday, February 12, two thousand sixteen.















Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016

4 de febrero: Un día de huelga general en Atenas - 4 Φεβρουαρίου: Μια μέρα γενικής απεργίας στην Αθήνα - February 4: A day of general strike in Athens

Las fotografías son realizadas por ©Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas, el jueves 4 de febrero de dos mil dieciséis. 
Λήψη φωτογραφιών από ©Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Photos by ©Dimitris V. Geronikos in the center of Athens, on Thursday, February 4, two thousand sixteen.