Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010

Paisaje Urbano: Bruselas - Αστικό Τοπίο: Βρυξέλλες - Urban Landscape: Brussels

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en Bruselas, durante los días 10, 11, 12 y 13 de Diciembre de 2009. 
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια των ημερών 10, 11, 12 και 13 Δεκεμβρίου 2009. 
The photographs are taken by © Dimitris V. Geronikos in Brussels, during the days of December 10, 11, 12 and 13 of 2009.
Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010

6/12/2010: dos años despuès en Atenas - 6/12/2010: δύο χρόνια αργότερα στην Αθήνα - 6/12/2010: two years later in Athens

Fotografías realizadas por © Dimitris V. Geronikos, dedicadas a la memoria de Aleksandros Grigorópulos.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο, αφιερωμένων στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
Photographs by © Dimitris V. Geronikos, dedicated to Alexandros Grigoropoulos’ memory.