Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010

Paisaje Urbano: Bruselas - Αστικό Τοπίο: Βρυξέλλες - Urban Landscape: Brussels

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en Bruselas, durante los días 10, 11, 12 y 13 de Diciembre de 2009. 
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια των ημερών 10, 11, 12 και 13 Δεκεμβρίου 2009. 
The photographs are taken by © Dimitris V. Geronikos in Brussels, during the days of December 10, 11, 12 and 13 of 2009.