Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010

6/12/2010: dos años despuès en Atenas - 6/12/2010: δύο χρόνια αργότερα στην Αθήνα - 6/12/2010: two years later in Athens

Fotografías realizadas por © Dimitris V. Geronikos, dedicadas a la memoria de Aleksandros Grigorópulos.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο, αφιερωμένων στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
Photographs by © Dimitris V. Geronikos, dedicated to Alexandros Grigoropoulos’ memory.


Δεν υπάρχουν σχόλια: