Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2011

El Dos Mil Once en 21 momentos - Το Δύο Χιλιάδες Έντεκα σε 21 στιγμές - The Two Thousand Eleven in 21 moments

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en los ecosistemas de la península Ηelénica, durante el año 2011.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στα οικοσυστήματα της Ελληνικής χερσονήσου, κατά τη διάρκεια του έτους 2011.
Photo shoots by © Dimitris V. Geronikos in the ecosystems of the Hellenic peninsula, during the year 2011.

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011

El jardín botánico de A.U.A. - Ο βοτανικός κήπος του Γ.Π.Α. - The botanical garden of A.U.A.

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el ecosistema del jardín botánico de la Universidad Agrónoma de Atenas, el Jueves 15 de Diciembre de 2011.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο οικοσύστημα του βοτανικού κήπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011.
Photo shoots by © Dimitris V. Geronikos in the ecosystem of the botanical garden of the Agricultural University of Athens, on Thursday 15th December 2011.