Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009

El Delta de l'Aqueloos en Etoloakarnania - El Delta de l'Ebre en Catalunya

Exposició de fotografia:
El Delta de l'Aqueloos en Etoloakarnania - El Delta de l'Ebre en Catalunya
Un Destí Comú


El flux natural dels rius és el camí cap al mar.

Els rius flueixen cap al mar i, depenent de les seves mides, formen llacs i ecosistemes naturals. Els rius que hi ha al Mar Mediterrani són molts, i també són moltes les cultures diferents que s’han desenvolupat a les seves valls al llarg dels segles. El riu Acheloos en Etoloakarnania i el riu Ebre a Catalunya són dos casos importants de rius que desemboquen a la conca mediterrània. El destí comú de tots dos a la història moderna del Mediterrani, estimula l’interés de l’investigador; aquests rius han tingut un paper important en el desenvolupament dels pobles que els envolten degut a que s’han dissenyat en paral•lel, transvasaments de les seves lleres naturals.

Per a qualsevol persona del Mediterrani que connecta el so del riu Acheloos amb els mites d’Hèrcules en els seus jocs d’infantesa, resulta natural que vulgui conèixer respecte el valor del seu riu germà, l’Ebre a Catalunya... D’aquesta manera, el viatge i el tour en aquestes regions es fan normals i fisiològics. El viatge s’acompanya per unes fotografies que animen l’espectador a comparar els paisatges, a interactuar amb les imatges, considerant finalment que no existeixen diferències substancials entre tots dos ecosistemes.

De les imatges dels paisatges es dedueix la marxa comuna dels dos rius durant el transcurs dels segles. El destí del riu Ebre és conegut, continúa rajant, fluint i imposant-se donant vida a tot el que l’envolta.

Quin serà el destí del riu Acheloos?

Demitris V. Geronikos

(Traducció al català de Ana Vico)

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2009

El Delta del río Aquelòos en Etoloakarnania - El Delta del río Ebro en Cataluña

Exposición de fotografía:
El Delta del río Aquelòos en Etoloakarnania -
El Delta del río Ebro en Cataluña
Destino Común


El flujo natural de los ríos es el camino hacia el mar.

Los ríos fluyen hacia el mar y, dependiendo de sus tamaños, forman lagos y ecosistemas naturales. Los ríos que hay en el Mar Mediterráneo son muchos, y también son diversas las culturas diferentes que se han desarrollado en sus valles durante los siglos pasados. El río Acheloos en Etoloakarnania y el río Ebro en Cataluña son dos casos importantes de ríos que desembocan en la cuenca mediterránea. El destino común de dichos ríos en la historia moderna del Mediterráneo estimula el interés del investigador; han desempeñado un papel importante en el desarrollo de los pueblos que los rodean debido a que en paralelo se han diseñado desviaciones de sus cauces naturales.

Para cualquier Mediterráneo que conecta el sonido del río Acheloos con los mitos de Hércules en sus juegos de la infancia es natural que quisiera conocer sobre el valor de su río hermano Ebro en Cataluña... De este modo el viaje y el tour en estas regiones son normales y fisiológicos. El viaje se acompaña por unas fotografías que animan al espectador a comparar los paisajes, a interactuar con las imágenes, considerando finalmente que no existen diferencias sustanciales entre los dichos ecosistemas.

De las imágenes de los paisajes se deduce la marcha común de los dos ríos durante el transcurso de los siglos. El destino del río Ebro es conocido, continúa manando, fluyendo y imponiéndose dando vida a todo lo que le rodea.

¿El destino del río Acheloos cuál puede ser?

Dimitris V. Geronikos

(Traducción en Castellano de Dimitris V. Geronikos con la colaboración de Ana Fresno Furones)

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2009

Il Delta del fiume Acheloos in Aitoloakarnania- Il Delta del fiume Ebro in Katalonia

Mostra Fotografica:
Il Delta del fiume Acheloos in Aitoloakarnania- Il Delta del fiume Ebro in Catalogna
Comune Destino…


Il naturale percorso dei fiumi è la via verso il mare.

Là è la loro destinazione, a seconda della loro grandezza creano laghi e ecosistemi naturali nelle vicinanze del mare. Esistono molti fiumi del genere nel Mediterraneo e sono tanti e diversi i popoli che si sono sviluppati vicino alle loro foci, nei vari secoli. Due casi importanti di fiumi che sfociano nel mar Mediterraneo sono il fiume Acheloos in Aitoloakarnania e il fiume Ebro in Catalogna (: el Rio Ebro en Cataluña). Il destino comune di questi due fiumi nella storia moderna del Mediterraneo suscita l’interesse del ricercatore perché hanno avuto un ruolo importante nello sviluppo dei popoli che li circondano - mentre nello stesso momento è stata pianificata la deviazione dal loro percorso naturale.

E’ naturale che per ogni persona mediterranea che ha associato il rumore del fiume Acheloos con la mitologia che riguarda Hercules nei suoi giochi infantili, di voler sapere il valore del fiume fratello Ebro in Catalogna… Quindi il viaggio in queste zone avviene in maniera naturale. E quando questo viaggio viene accompagnato da fotografie, ciò invita lo spettatore a paragonare i paesaggi, a conversare con le immagini e alla fine a rendersi conto che non esistono differenze fondamentali tra i due ecosistemi.

Dalle immagini dei paesaggi si può vedere il comune percorso, fino ad oggi, dei fiumi nel corso dei secoli – il destino del fiume Ebro è già noto, continua a sorgere,a scorrere, sfociare dando vita a tutto quello che lo circonda.

Allora quale sarà il destino del fiume Acheloos?

Dimitris V. Geronikos

(Traduzione in Italiano di Foteini Makrygianni)