Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2009

Εn contra la autoridad - Eνάντια στην εξουσία - Against the authority

La fotografía es realizada por © Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas, el domingo 7 de diciembre de dos mil ocho.
Λήψη φωτογραφίας από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες οχτώ. 
Photo shoot by © Dimitris V. Geronikos in the center of Athens, on Sunday December 7, two thousand eight.


Δεν υπάρχουν σχόλια: