Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009

Tierra de cultivos en la zona de riego del delta del Aquelòos

Καλλιεργήσιμη γη στην αρδεύσιμη περιοχή του δέλτα του Αχελώου

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. Γερονίκο


Δεν υπάρχουν σχόλια: