Κυριακή 31 Ιουλίου 2011

El ecosistema de Olimpia Antigua en 2004 - Το οικοσύστημα της Αρχαίας Ολυμπίας το 2004 - The ecosyctem of Ancient Olympia in 2004


Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el ecosistema de Olimpia Antigua, en Diciembre de 2004. 
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο οικοσύστημα της Αρχαίας Ολυμπίας, το Δεκέμβριο του 2004.
The photographs are taken by © Dimitris V. Geronikos in the ecosystem of Ancient Olympia, in December of 2004.Δεν υπάρχουν σχόλια: