Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011

La victoria de los huelguistas de hambre - Η νίκη των απεργών πείνας - The victory of the hunger strikers

Fotografìas realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el jardìn de la mansiòn de Hypatia en Atenas, en Mièrcoles 9/3/2011 que era el 44o dìa de huelga de hambre de 300 inmigrantes.
Λήψη φωτογραφιών
από τον © Δημήτρη Β. Γερονίκο στoν κήπο του μεγάρου της Υπατίας στην Αθήνα, την Τετάρτη 9/3/ 2011 που ήταν η 44η μέρα απεργίας πείνας των 300 μεταναστών.
Photo shoot
by © Dimitris V. Geronikos in the garden of Ypatia' s mansion in Athens, on Wednesday 9/3/2011 that was the 44th day of the hunger strike of 300 migrants.Δεν υπάρχουν σχόλια: