Σάββατο 5 Μαρτίου 2011

Ayer en Hypatia: el día 39o de huelga de hambre Χθες στην Υπατία: η 39η μέρα απεργίας πείνας Yesterday in Hypatia: the 39th day of the hunger strike

Fotografìas realizadas por © Dimitris V. Geronikos en Atenas, en Viernes 4/3/2011 que es el 39ο dìa de huelga de hambre de 300 inmigrantes. Λήψη φωτογραφιών από τον © Δημήτρη Β. Γερονίκο στην Αθήνα, την Παρασκευή 4/3/ 2011 που είναι η 39η μέρα απεργίας πείνας των 300 μεταναστών. Photographs by © Dimitris V. Geronikos in Athens, on Friday 4/3/2011 that is the 39th day of the hunger strike of 300 immigrants.Δεν υπάρχουν σχόλια: