Τρίτη 3 Ιουλίου 2012

El quinto encuentro internacional de movimientos (Festival de Resistencia 2012) - H πέμπτη διεθνής συνάντηση κινημάτων (Φεστιβάλ Αντίστασης 2012) - The fifth international meeting of movements (Resistance Festival 2012)


Las fotografías han sido realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el ecosistema de la Universidad Agrónoma de Atenas, durante los días 30 de junio y 1 de julio de dos mil doce.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο οικοσύστημα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά τη διάρκεια των ημερών 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου, δύο χιλιάδες δώδεκα.
Photo
s by © Dimitris V. Geronikos in the ecosystem of Agricultural University of Athens, during the days of June 30th and July 1st, two thousand twelve.Δεν υπάρχουν σχόλια: