Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

El quinto encuentro internacional de movimientos - H πέμπτη διεθνής συνάντηση κινημάτων - The fifth international meeting of movements

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el ecosistema de la Universidad Agrónoma de Atenas, durante los días 30 de junio y 1 de julio de dos mil doce.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο οικοσύστημα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά τη διάρκεια των ημερών 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου, δύο χιλιάδες δώδεκα.
Photos by © Dimitris V. Geronikos in the ecosystem of Agricultural University of Athens, during the days of June 30th and July 1st, two thousand twelve.1 σχόλιο:

Dimitris Geronikos είπε...

Οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια των ημερών εργασιών της πέμπτης διεθνούς συνάντησης κινημάτων (Φεστιβάλ Αντίστασης 2012).

Las fotografías son realizadas durante los días de trabajo del quinto encuentro internacional de movimientos (Festival de Resistencia 2012).

The photos are taken during the working days of the fifth international meeting of movements (Resistance Festival 2012).