Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

La catástrofe del Peloponnese en Agosto de 2007 - Η καταστροφή της Πελοποννήσου τον Αύγουστο του 2007 - The catastrophe of Peloponnesos in August 2007

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el ecosistema de Peloponnese, en 26 de Agosto de 2007. Hoy, cuatro años después, las fotografías son dedicadas a la memoria de las víctimas.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο οικοσύστημα της Πελοποννήσου, στις 26 Αυγούστου του 2007. Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, οι φωτογραφίες είναι αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων.
The photographs are taken by © Dimitris V. Geronikos in the ecosystem of Peloponnese, on 26 of August 2007. Today, four years later, the photos are dedicated to the memory of the victims.