Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

Pescando en el Golfo de Patras - Ψαρεύοντας στον Πατραϊκό Κόλπο - Fishing in the Gulf of Patras

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el ecosistema del Golfo de Patras, durante los días 12, 24 y 26 de Agosto de dos mil doce.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο οικοσύστημα του Πατραϊκού Κόλπου, κατά τη διάρκεια των ημερών 12, 24 και 26 Αυγούστου δύο χιλιάδες δώδεκα.
The photographs are taken by
© Dimitris V. Geronikos in the ecosystem of Patras' Gulf during the days 12, 24 and 26 of August two thousand twelve.

Κυριακή, 19 Αυγούστου 2012

Caminando por Atenas - Περπατώντας στην Αθήνα - Walking in Athens

Fotografías realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas, el domingo 15 de julio de dos mil doce. Las fotografías han sido realizadas durante un recorrido a pie por Atenas, basado en la novela de Ioanis Kondylakis titulada “Los Miserables de Atenas”.

Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, την Κυριακή 15 Ιουλίου δύο χιλιάδες δώδεκα. Οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί κατά τη διάρκειας ενός περιπάτου στην Αθήνα, βασισμένου στο μυθιστόρημα του Ιωάννη Κονδυλάκη που λέγεται «Οι Άθλιοι των Αθηνών».

Photos by © Dimitris V. Geronikos in the center of Athens, on Sunday July 15th, thousand twelve. Τhe photos were taken during a walking tour of Athens based on Ioanis Kondylakis’ novel called “Les Misérables” of Athens.