Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

Salónica dos mil tres - Θεσσαλονίκη δύο χιλιάδες τρία - Thessaloniki two thousand three

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el centro de Salónica, durante los días 19, 20 y 21 de junio de dos mil tres.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια των ημερών 19, 20 και 21 Ιουνίου του δύο χιλιάδες τρία.
Photo shoots by © Dimitris V. Geronikos in the center of Thessaloniki, during the days of June, 19th, 20th and 21th, two thousand three.