Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

Salónica dos mil tres - Θεσσαλονίκη δύο χιλιάδες τρία - Thessaloniki two thousand three

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el centro de Salónica, durante los días 19, 20 y 21 de junio de dos mil tres.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια των ημερών 19, 20 και 21 Ιουνίου του δύο χιλιάδες τρία.
Photo shoots by © Dimitris V. Geronikos in the center of Thessaloniki, during the days of June, 19th, 20th and 21th, two thousand three.
1 σχόλιο:

Dimitris Geronikos είπε...

Οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων ενάντια στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο του 2003 στη Θεσσαλονίκη.

Las fotografías son realizadas durante las manifestaciones contra la cumbre de la Unión Europea en junio de 2003 en Salónica.

The photographs were taken during the demonstrations against the European Union summit in June 2003 in Thessaloniki.