Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012

Concentración de protesta por el agua - Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το νερό - Protest rally for the water

Fotografías realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el ecosistema del parque situado en la esquina de las calles Kyprou y Patision de Atenas, el martes 17 de julio dos mil doce.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο οικοσύστημα του πάρκου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κύπρου & Πατησίων των Αθηνών, την Τρίτη 17 Ιουλίου δύο χιλιάδες δώδεκα.
Photos by © Dimitris V. Geronikos in ecosystem of the located park at the junction of Cyprus & Patision streets of Athens, on Tuesday, July 17, two thousand twelve.

Δεν υπάρχουν σχόλια: