Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012

El decimosexto festival antirracista - To δέκατο έκτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ - The sixteenth anti-racist festival

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el ecosistema del parque Gudi de Atenas, durante los días 6, 7 y 8 de julio de dos mil doce.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο οικοσύστημα του άλσους Γουδή των Αθηνών, κατά τη διάρκεια των ημερών 6,7 και 8 Ιουλίου, δύο χιλιάδες δώδεκα.
Photos by © Dimitris V. Geronikos in the ecosystem of Goudi park of Athens, during the days of July 6th, 7 th and 8 th , two thousand twelve.

1 σχόλιο:

Dimitris Geronikos είπε...

Οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια των ημερών εργασιών του δέκατου έκτου αντιρατσιστικού φεστιβάλ.

Las fotografías son realizadas durante los días de trabajo del decimosexto festival antirracista.

The photos are taken during the working days of the sixteenth anti-racist festival.