Κυριακή 4 Μαρτίου 2018

Tο ιστορικό πάρκο Αγρινίου σε παρακμή ιστορική (ενότητα β) - El parque histórico de Agrinio en decadencia histórica (unidad b) - The historical park of Agrinio in historical decadence (unity b)

Τα βίντεο και οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί από Δημήτρη Β. Γερονίκο στο ιστορικό πάρκο Αγρινίου, την Κυριακή 4 Μαρτίου του δύο χιλιάδες δεκαοχτώ.
Los videos y las fotografías han sido realizadas por Dimitris V. Geronikos en el parque histórico de Agrinio, el domingo 4 de marzo de dos mil dieciocho.
Τhe videos and the photos have been made by Dimitris V. Geronikos in the historical park of Agrinio, on Sunday, March 4 of two thousand and eighteen.

  

Δεν υπάρχουν σχόλια: