Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011

La especie humana y su huella - Το ανθρώπινο είδος και το αποτύπωμά του - The human species and its footprint


Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο, την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2011.
   Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos, el Domingo 23 de Octubre de 2011. 
 
 
  

 
The photographs are taken by © Dimitris V. Geronikos, on Sunday October 23th 2011.


 


Μια ομαδική καλλιτεχνική παρουσίαση, ερωτημάτων που προκύπτουν σχετικά με το ζήτημα της ατομικής επίδρασης στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. Εξερευνώντας την έννοια του αποτυπώματος, τη σχέση του με τον πολιτισμό στο πέρασμα των χρόνων, τη διαφορά αλλά και τη σχέση τυχαίου και συνειδητού αποτυπώματος. Η έναρξη της έκθεσης έγινε την Κυριακή 23 Οκτωβρίου ενώ τα εγκαίνια θα λάβουν χώρα την Κυριακή 13 Νοεμβρίου ώρα 17.00 με την προσθήκη των έργων που θα έχουν δημιουργήσει οι ως τότε επισκέπτες της.
Εργαστήρια δωρεάν
Θόλου & Πανός 19α, Πλάκα, Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες http://akropatontas.wordpress.com  

Se trata de una exposición de un grupo de artistas en la que se presenta una serie de preguntas que surgen con el respecto a la influencia que cada individuo ejerce en el ambiente social y natural. Explorado el sentido de las huellas, su relación con la civilización a través de los años, las diferencias pero también la relación entre las huellas accidentales y las conscientes. La apertura de la exposición es el domingo, 23 de octubre; en cambio, la inauguración va a realizarse el domingo 13 de noviembre a las 17.00. Al realizar la inauguración se habrán agregado las obras creadas por el público que hasta esa fecha habrá visitado la exposición.
Talleres gratis.
c/ Tholou & Panos 19ª, Plaka, Atenas.


Para mas informaciónes http://akropatontas.wordpress.com


 
 A group artistic presentation, of questions concerning the issue of individual impact to the social and natural environment. Exploring the meaning of the footprint, the relationship with the culture over the years, the difference compared to accidental and conscious footprint. The opening of the exhibition was held on Sunday October 23 and the inauguration will take place on Sunday, November 13 at 17.00 hour with the addition of project created until then by visitors.
Free workshops.
Tholou & Panos 19a, Plaka, Athens.

For more information http://akropatontas.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: