Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016

La manifestación de los agricultores en el centro de Atenas - Η διαδήλωση των αγροτών στο κέντρο των Αθηνών - The manifestation of farmers in the center of Athens

Las fotografías son realizadas por ©Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas, el viernes 12 de febrero de dos mil dieciséis.   
Λήψη φωτογραφιών από ©Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Photos by ©Dimitris V. Geronikos in the center of Athens, on Friday, February 12, two thousand sixteen.Δεν υπάρχουν σχόλια: